بایگانی‌ها: کارگاه ها

طرحواره‌درمانی می‌تواند برای درک چگونگی رشد رفتارها و نیازهای برآورده نشده افراد استفاده شود. علاوه بر این، در این کلاس می‌می‌آموزیم به وسیله تکنیک های طرحواره درمانی، خودمان را تشویق نماییم تا به گذشته خود فکر کنیم و طرحواره‌های ناکارآمدمان را با تجربیاتی که بر اساس آنها پایه‌گذاری شده‌اند، پیوند […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

کارگاه طرحواره درمانی

طرحواره‌درمانی می‌تواند برای درک چگونگی رشد رفتارها و نیازهای برآورده نشده افراد استفاده شود. علاوه بر این، در این کلاس می‌می‌آموزیم به وسیله تکنیک های طرحواره درمانی، خودمان را تشویق نماییم تا به گذشته خود فکر کنیم و طرحواره‌های ناکارآمدمان را با تجربیاتی که بر اساس آنها پایه‌گذاری شده‌اند، پیوند […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

ذهن آگاهی یعنی بودن در لحظه حال و پذیرش آن چه در حال اتفاق است و تجربه هیجانات اکنون خود. بر این اساس ذهن آگاهی شامل بودن در لحظه حال، پذیرش تجربیات و عدم مقاومت می باشد. آنچه در این کارگاه می‌آموزیم مفاهیم و شیوه های کلیدی ذهن‌آگاهی را که […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

کارگاه آموزشی ذهن آگاهی

ذهن آگاهی یعنی بودن در لحظه حال و پذیرش آن چه در حال اتفاق است و تجربه هیجانات اکنون خود. بر این اساس ذهن آگاهی شامل بودن در لحظه حال، پذیرش تجربیات و عدم مقاومت می باشد. آنچه در این کارگاه می‌آموزیم مفاهیم و شیوه های کلیدی ذهن‌آگاهی را که […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

منظور از عزت نفس نحوه نگرش و قضاوت ما درباره خودمان یا میزان ارزش و احترامی‌ست که برای خودمان قائل هستیم. در این دوره می‌آموزیم که احساس ارزشمندی چیست!؟، عزت نفس با اعتماد به نفس چه تفاوتی دارد و… عزت نفس ستون سلامت روان و سپری است در برابر تیرهایی […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

کارگاه آموزشی عزت نفس

منظور از عزت نفس نحوه نگرش و قضاوت ما درباره خودمان یا میزان ارزش و احترامی‌ست که برای خودمان قائل هستیم. در این دوره می‌آموزیم که احساس ارزشمندی چیست!؟، عزت نفس با اعتماد به نفس چه تفاوتی دارد و… عزت نفس ستون سلامت روان و سپری است در برابر تیرهایی […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

در کارگاه معنا درمانس می‌آموزیم که زندگی تحت هر شرایطی واجد معنا است. حتی مصیبت بارترین نوع آن. محرک اصلی ما در زندگی، میل و نیتمان برای پیدا کردن معنی آن است. ما این آزادی را داریم که معنی آنچه انجام میدهیم و آنچه تجربه میکنیم، و یا حداقل آنچه […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

کارگاه معنا درمانی

در کارگاه معنا درمانس می‌آموزیم که زندگی تحت هر شرایطی واجد معنا است. حتی مصیبت بارترین نوع آن. محرک اصلی ما در زندگی، میل و نیتمان برای پیدا کردن معنی آن است. ما این آزادی را داریم که معنی آنچه انجام میدهیم و آنچه تجربه میکنیم، و یا حداقل آنچه […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

*شناخت درمانی* هدف اصلی این کارگاه تغییر حال بد و احساس های منفی از راه تغییر فکرهای مخرب فرد است.در این کلاس می‌آموزیم که چگونه با جایگزین کردن افکار تحریف شده و مخرب با افکار منطقی و سازگارانه می توانیم واکنش های هیجانی، رفتاری و فیزیولوژیکی خود را کنترل کنیم. […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

گام سوم خودشناسی

*شناخت درمانی* هدف اصلی این کارگاه تغییر حال بد و احساس های منفی از راه تغییر فکرهای مخرب فرد است.در این کلاس می‌آموزیم که چگونه با جایگزین کردن افکار تحریف شده و مخرب با افکار منطقی و سازگارانه می توانیم واکنش های هیجانی، رفتاری و فیزیولوژیکی خود را کنترل کنیم. […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

*گشتالت درمانی* در گام دوم خودشناسی بر تجربه حال، مسئولیت‌پذیری و خودآگاهی تمرکز پیدا می‌کنیم این کارگاه به شما کمک می‌کند تا به الگوهای رفتاری و فکری خود آگاه شوید و مسئولیت زندگی خود را به دست بگیرید تا روابط سالم و صمیمی برقرار کنید و با اضطراب، افسردگی و […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

گام دوم خودشناسی

*گشتالت درمانی* در گام دوم خودشناسی بر تجربه حال، مسئولیت‌پذیری و خودآگاهی تمرکز پیدا می‌کنیم این کارگاه به شما کمک می‌کند تا به الگوهای رفتاری و فکری خود آگاه شوید و مسئولیت زندگی خود را به دست بگیرید تا روابط سالم و صمیمی برقرار کنید و با اضطراب، افسردگی و […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

در این کارگاه با گذشته خود مواجه می‌شوید و با تغییر دیدگاه نسبت به خود دیگری ارتباطاتتان را بهبود می‌بخشید. همچنین با با ابعاد مختلف شخصیت خود آشنا میشوید و انواع سازه های کودک، بالغ و والد را می‌آموزید. علاوه بر آن چگونگی واکنش و کنش کارآمد در رابطه با […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

گام اول خودشناسی

در این کارگاه با گذشته خود مواجه می‌شوید و با تغییر دیدگاه نسبت به خود دیگری ارتباطاتتان را بهبود می‌بخشید. همچنین با با ابعاد مختلف شخصیت خود آشنا میشوید و انواع سازه های کودک، بالغ و والد را می‌آموزید. علاوه بر آن چگونگی واکنش و کنش کارآمد در رابطه با […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت می‌نمود به همین دلیل “شناخت خود” قدم اول برای شناخت جهان است. اما شناخت خود، کار چندان آسانی نیست چرا که بخش بزرگی از ذهن ما “ناخوداگاه” است . درکارگاه خودشناسی به روش یونگ می‌آموزیم که شناخت جهان، محیط را برای […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

کارگاه خودشناسی به روش یونگ

پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت می‌نمود به همین دلیل “شناخت خود” قدم اول برای شناخت جهان است. اما شناخت خود، کار چندان آسانی نیست چرا که بخش بزرگی از ذهن ما “ناخوداگاه” است . درکارگاه خودشناسی به روش یونگ می‌آموزیم که شناخت جهان، محیط را برای […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

در این کارگاه شما با مهارت های خارق العاده ارتباط موثر مانند همدلی، هنر خوب گوش کردن، قدرشناسی، زبان بدن، شناخت هیجانات و احساسات آشنا شده و موانع ارتباط موثر همچون عدم کنترل بر هیجانات، قضاوتگری و استرس را شناخته و روش های حذف این عوامل مزاحم را می‌آموزید و […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

کارگاه ارتباط موثر

در این کارگاه شما با مهارت های خارق العاده ارتباط موثر مانند همدلی، هنر خوب گوش کردن، قدرشناسی، زبان بدن، شناخت هیجانات و احساسات آشنا شده و موانع ارتباط موثر همچون عدم کنترل بر هیجانات، قضاوتگری و استرس را شناخته و روش های حذف این عوامل مزاحم را می‌آموزید و […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

در این کارگاه با گذشته خود مواجه می‌شوید و با تغییر دیدگاه نسبت به خود دیگری ارتباطاتتان را بهبود می‌بخشید. همچنین با با ابعاد مختلف شخصیت خود آشنا میشوید و انواع سازه های کودک، بالغ و والد را می‌آموزید. علاوه بر آن چگونگی واکنش و کنش کارآمد در رابطه با […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳

کارگاه خودشناسی

در این کارگاه با گذشته خود مواجه می‌شوید و با تغییر دیدگاه نسبت به خود دیگری ارتباطاتتان را بهبود می‌بخشید. همچنین با با ابعاد مختلف شخصیت خود آشنا میشوید و انواع سازه های کودک، بالغ و والد را می‌آموزید. علاوه بر آن چگونگی واکنش و کنش کارآمد در رابطه با […]

۳۱ تیر ۱۴۰۳
درباره ما

مرکز مشاوره خورشید یکی از مهم ترین و بهترین مراکز مشاوره در اصفهان می باشد

راه های ارتباطی

آدرس مرکز

اصفهان،سه راه حکیم نظامی،ابتدای خیابان ارتش به سمت فلکه ارتش،ساختمان خورشید

شماره تلفن

031-36257436

شماره تلفن

09137533407

ادرس ایمیل

info@khorshid-psychology.ir

طراحی توسط : شرکت فناوری اطلاعات تابان مهر اصفهان